Tříkrálová sbírka ve městě Brně

 

Již tradiční sbírkou, kterou Oblastní charita Brno pořádá je Tříkrálová sbírka (TKS). Tato sbírka se stala již neodmyslitelnou součástí vánočních svátků a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Brno na pomoci sociálně slabým či trpícím a zároveň se stává jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnosti.

 

Na zahájení sbírky začátkem ledna biskup brněnský požehná všem koledníkům v Katedrále na Petrově.V té době se na Petrov sjíždějí koledníci ze všech oblastí Diecézní charity Brno, které sbírku organizují. Pro požehnání si přichází koledníci všech věkových kategorií, převážně v kostýmech tří králů.

 

Přípravy na TKS probíhají již během roku, kdy se scházejí koordinátoři TKS na pravidelných schůzkách. Tito lidé jsou dobrovolníci, kteří se starají o skupinky koledníků a v některých případech se v době sbírky stávají sami koledníky.

 

V kostýmech tří králů můžeme ve městě Brně potkat členy farních charit, zaměstnance Oblastní charity Brno, studenty ze škol, skauty, lidi s farních charit a všechny ostatní, kteří chtějí pomoci potřebným. Již každoročně se do sbírky zapojují klienti denního stacionáře Effeta a Chráněného bydlení sv. Michaela. Opět bylo možné vidět ve městě Brně tři krále z Diecézní charity Brno, kteří se vydali na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Magistrát města Brna a Biskupství brněnské. Koledování proběhlo s velkým úspěchem a za účasti médií.

 

V době sbírky OCHB spolupracuje s ÚMČ Brna a 13 obecními úřady. Do sbírky se zapojuje okolo 700 dobrovolníků.

 

Oblastní charita Brno již tradičně připravuje pro dobrovolníky poděkování.V období květen, červen bývá pro dobrovolníky připravena ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a.s., Zoologickou zahradou města Brna, plavba parníkem po Brněnské přehradě a návštěva Zoo.

 


 

Poslání sbírky

Diecézní charita Brno se snaží prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizuji, cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých.

Chce obnovit zájem o dobročinnost a osobní aktivitu každého z nás v díle služby bližnímu.

 

Cíle sbírky

  • formovat veřejnost k sociálnímu cítění
  • umožnit občanům ČR podílet se aktivně a osobně na charitní práci
  • získat finanční prostředky na činnost svých středisek pomoci

Historie sbírky

Tříkrálovou sbírku se poprvé podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků i dárců, bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky. Tato sbírka je nejen tradicí naší země, ale představuje také pravidelný zdroj podpory činnosti Charity.

 


 

Koordinátor tříkrálové sbírky v Brně: Veronika Slavíková

 

Kontakt:

Veronika Slavíková

Diecézní charita Brno
třída Kpt. Jaroše 9
602 00 Brno
tel.: 736 779 441
e-mail: veronika.slavikova@brno.charita.cz