Jak to u nás probíhá

Jednání se zájemcem o službu/ Vstup uživatele do služby

Náležitosti jednání, povinná dokumentace (klikněte na odkaz)

Sociální pracovnice při prvním kontaktu se zájemcem o službu zjišťuje, jakou péči žadatel potřebuje a co od poskytnutí služby očekává. Informuje ho o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby. Vždy dbá na to, aby byl způsob předání informací podán srozumitelně. Zvýšenou pozornost a specifický přístup věnuje osobám s tělesným a psychickým onemocněním (např. demence).

Žadatel nebo jeho zástupce má možnost se osobně seznámit s prostředím domova ještě před podáním žádosti o umístění. Tuto možnost žadatelé nebo jejich příbuzní hodnotí velmi pozitivně. Informace podané ústně jsou doplněny písemnými. Mezi tyto dokumenty patří formulář žádosti o přijetí, formulář pro vyjádření lékaře, přehledně a srozumitelně zpracované základní informace (o domově, o poskytovaných službách, ceně za tyto služby včetně pokynů, jak vyplnit a podat žádost). Není-li v domově volné místo, je podaná žádost zařazena do pořadníku čekatelů dané služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem) a žadatel je informován o skutečnosti, že v případě uvolnění vhodného lůžka mu toto bude nabídnuto.

S každým klientem (nebo jeho zákonným zástupcem) je při nástupu do domova dle druhu služeb - domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem uzavřena písemná smlouva. Obsahem smlouvy je informace o poskytovateli služby, předmětu smlouvy, povinnostech poskytovatele a uživatele, dále seznámení s možností uložení cenných věcí a hotovosti do depozit domova, datum zahájení poskytování služeb a podmínky pro případné ukončení poskytování těchto služeb. Přílohou smlouvy o poskytování služeb je stanovení úhrady za poskytované služby a vnitřní předpisy, se kterými je klient nebo jeho zákonný zástupce seznámen při nástupu.

Plánování a průběh služby

  • Při sociálním šetření zjistí sociální pracovnice osobní cíle, potřeby a schopnosti zájemce o službu. Před přijetím seznámí pracovníky s výsledky sociálního šetření, upozorní zejména na přání seniora.
  • Uživateli je přidělen tzv. klíčový pracovník. Klíčovým pracovníkem jsou všichni pracovníci v přímé péči (zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách). Každý má na starosti 2 – 3 klienty a jeho úkolem je věnovat těmto klientům zvýšenou pozornost, plánovat s nimi průběh služby a vést jejich sociální dokumentaci. Adaptaci klienta sleduje a vyhodnocuje klíčový pracovník a tým 12 týdnů po nástupu klienta do zařízení. Specifický přístup uplatňujeme u klientů se změnami jejich tělesného a duševního stavu, u klientů nepohyblivých, nesoběstačných, s potížemi v komunikaci apod.
  • Adaptační dobou pracovníci provází uživatele se zvýšenou pozorností, aby se mohl v novém prostředí co nejdříve zorientovat a postupně seznámit s ostatními obyvateli a pracovníky. Ke každému příchozímu přistupujeme podle jeho aktuálního stavu a snažíme se vyhovět jeho přáním. Na všechny neobvyklé situace pracovníci reagují. Snažíme se tak předejít možným problémům a nedorozuměním. Vždy dbáme na to, abychom uživateli pobyt v novém prostředí co nejvíce usnadnili a zpříjemnili.
  • Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou uživatele. Všichni pracovníci mají za úkol udržovat komunikaci s rodinnými příslušníky a přáteli klienta, zdůrazňovat jim pozitivní význam zachování těchto sociálních vazeb, jejich roli při usnadnění adaptace a dalšího pobytu uživatele v domově.

Rozhodování uživatele o využití služby

Pracovníci domova dbají na uplatňování vlastní vůle uživatele s přihlédnutím k jeho schopnostem, zdravotnímu a psychickému stavu, a to v oblastech od základních úkonů sebepéče až k závažným otázkám týkajícím se uživatelova života

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má za tímto účelem stanovena vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci.

Zvláštní důraz dáváme na způsob podávání stížností  uživatele s potížemi v komunikaci. U uživatele s potížemi v komunikaci využíváme spolupráce s rodinou a dalších metod pro práci s těmito klienty, např. pozorování, změny chování, projevy libosti či nelibosti apod.

Na chodbách zařízení jsou umístěné schránky pro podněty, připomínky a stížnosti.

Stížnost je povinen přijmout každý pracovník domova. Stížnost lze podat ústně (osobně, telefonicky) a písemně (osobním podáním, poštou, vložením do schránky pro stížnosti, připomínky a podněty umístěné na chodbách zařízení, e-mailem, faxem, na technickém nosiči dat). Každá stížnost je zaevidována do knihy stížností a podnětů, která je uložena na ošetřovně v 1. patře budovy. Stížnost je poté předána k prošetření pověřenému pracovníkovi. Ten stížnost prošetří, uzavře, provede zápis a s výsledky seznámí stěžovatele, případně další dotčené osoby. S anonymní stížností je nakládáno jako s každou jinou stížností s tím rozdílem, že odpověď na stížnost bude zveřejněna po dobu jednoho týdne na vývěsní desce v prostorách zařízení.

Ukončení poskytování služby

Smluvní vztah založený smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Výpovědní doby a výpovědní důvody jsou stanoveny ve smlouvě.

Uživatel může ukončit pobyt v domově na základě žádosti a to bez udání důvodu. Důvodem k ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele může být nedodržování smluvních podmínek. Oba způsoby ukončení jsou podloženy písemným protokolem.

K ukončení poskytování služeb ze strany uživatele dochází také tehdy, pokud se sám nebo jeho rodina rozhodne zajistit péči vlastními silami nebo pokud se uživatel rozhodne přejít do jiného obdobného zařízení.

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se podílí na plánování služby tak, aby rozsah podpory, případně pomoci odpovídal jeho potřebám a aby služba naplnila jeho očekávání.

Uživatelé jsou podporováni k uspokojování svých potřeb běžným způsobem a k zachování přirozených sociálních vztahů.

Pracovníci zařízení podporují soběstačnost uživatelů v základních úkonech sebeobsluhy na základě principu: „Co uživatel zvládne, dělá sám.“

Posilování soběstačnosti uživatelů (a to nejen v základních úkonech sebeobsluhy), podpora převzetí zodpovědnosti za uspokojení svých potřeb (samozřejmě vždy s ohledem na celkový psychický i fyzický stav uživatele), podpora řešení problémů nejdříve svými silami, příp. ve spolupráci s rodinou a přáteli, vede k posílení role uživatele ve vzájemném vztahu uživatel – poskytovatel, snižuje jeho závislost a posiluje vědomí vlastní hodnoty uživatele.

U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu, problémy s komunikací plánujeme s ohledem na tuto skutečnost, vždy tak, aby byla zachována kvalita jejich života.

Otázka podpory běžného způsobu života a zachování přirozených sociálních vztahů se odráží také v tom, že v zařízení nejsou pevně určené návštěvní hodiny a dále v úzké  spolupráci s rodinou a blízkými uživatelů.