Terapeutické aktivity a další péče o klienty

Klienti mají možnost zapojovat se do aktivit a terapeutických programů. Jejich cílem je poskytnout klientovi příležitost žít způsobem, který mu nejlépe vyhovuje a umožňuje pokračovat v tom, co je důležité pro jeho pocit jistoty, výkonnosti, sociálního začlenění a vlastní hodnoty. Každodenní aktivity tvoří základ pro navození smysluplného průběhu a struktury dne.

Činnosti volného času: vychází z respektování práva každého jednotlivce na jeho individuální volný čas. Jsou přizpůsobeny především silným stránkám a potřebám zúčastněných. Cílem je:

 • umožnit klientům prožívat aktivně své stáří
 • podporovat sociální kontakty a vazby mezi klienty
 • podporovat fyzickou aktivitu, psychickou pohodu a soběstačnost klientů
 • podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti
 • spokojenost a potěšení všech zúčastněných

Klienti si k vyplnění volného času mohou vybrat z mnoha činností, například:

 • tvořivé a rukodělné aktivity – pletení košíků, batikování, šití polštářů, tvoření z papíru, vosku, sušených květin, tisk na textil aj.
 • společenské a kulturní aktivity – hudební vystoupení, divadlo, hry, oslavy narozenin, posezení u kávy, kvízy, promítání filmů, besedy, přednášky aj.
 • realizace aktivit v přirozeném prostředí – návštěva divadel, koncertů, obchodů, cukrárny, kostela aj.
 • hudební programy a programy zaměřené na muzikoterapii – zpívání, hra na jednoduché hudební nástroje, koncerty, tanec, poslech hudby
 • programy trénování paměti
 • programy s duchovní tematikou – četba, rozhovory, tematicky zaměřené programy (Vánoce, Velikonoce, svátky apod), pobožnosti
 • péče o domov – práce na zahradě, péče o květiny a domácí mazlíčky, výzdoba prostředí, pomoc s přípravou jídla, uklízení, péče o prádlo aj.
 • pečení, vaření

Všechny aktivity probíhají ve skupině nebo individuálně.

Specifický přístup uplatňujeme u klientů se změnami jejich tělesného a duševního stavu, u klientů nepohyblivých, nesoběstačných, s potížemi v komunikaci apod. Zde je upřednostňována činnost v malých skupinách a individuální způsob práce.

Další nabídka aktivit:

Canisterapie 

Kromě výše uvedené nabídky aktivit poskytujeme také službu canisterapie, což je společenská činnost zaměřená na návštěvy canisterapeuta se psem. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpícími psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se cítí opuštěně. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní.

Zdravotní klauni

Zdravotní klauni z občanského sdružení Zdravotní klaun docházejí do našeho domova pravidelně 1x týdně se svými programy „Léčba humorem pro dříve narozené“ již od července roku 2008. Přinášejí našim klientům venkovní svět, humor, vzpomínky, ale hlavně chuť do života. Věnují se individuálně všem klientům bez rozdílu, tedy i těm, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nejsou schopni sami komunikovat. Jsou to profesionálové,  kteří dělají klauniády srdcem, s láskou, pochopením a úctou. Klienti i pracovníci domova se na vzájemná setkání velice těší, protože přinášejí do jejich života radost. S přispěním zdravotních klanů pořádáme v našem domově větší akce, jako např. zahradní slavnosti, vernisáž fotografií, koncerty, které se setkávají  s velkým ohlasem klientů.

Je třeba vyzdvihnout, že veškeré aktivity zdravotních klaunů jsou pro naše klienty zdarma. Z vlastních prostředků by nebyli schopni si tyto báječné chvíle dopřát.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči poskytujeme formou ošetřovatelského procesu. Tuto péči poskytují především registrované zdravotní sestry, které jsou zaměstnanci poskytovatele.

Využíváme také koncept Bazální stimulace. Od 30. 1. 2008 jsme certifikované Pracoviště bazální stimulace – uděleno Institutem Bazální stimulace.                                                                      

odkaz: http://www.bazalni-stimulace.cz/supervize.php

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče je v tomto konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachované (komunikační a pohybové) schopnosti klienta. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace) a dále vestibulární, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Zdravotní lékařská péče

Klient může mít svého praktického lékaře nebo se zaregistrovat k praktické lékařce, se kterou spolupracujeme, a která 1x týdně dochází do domova.

Zajišťujeme další spolupráci s odbornými lékaři. Do domova dochází psychiatr.

Zprostředkování duchovních služeb

V domově slouží katolický kněz jednou za čtrnáct dní v neděli mši svatou. O nedělích, ve kterých není sloužena mše svatá, vede akolyta bohoslužbu slova se svatým přijímáním. Na přání uživatele pomůžeme zprostředkovat službu duchovního jiné církve.