Náležitosti jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu zajišťuje sociální pracovnice.

Jednání probíhá zpravidla ve 3 fázích:

 1. Předání základních informací žadateli nebo jeho zástupci
 2. Sociální šetření
 3. Příprava žadatele na nástup do zařízení

Pro předání informací využívá sociální pracovnice:

 • osobní kontakt se žadatelem nebo jeho zástupcem
 • e-mail a elektronickou podobu formulářů či fotografií
 • tištěnou fotodokumentaci zařízení

 

Ad 1) Předání základních informací

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu sociální pracovnice:

 • předá zájemci nebo jeho zástupci písemné formuláře domova:
  • žádost o přijetí + pokyny, jak vyplnit a podat (osobně, nebo poštou)
  • formulář pro vyjádření lékaře
  • písemně zpracované základní informace o zařízení
  • letáček
 • informuje zájemce nebo jeho zástupce o informačních hodinách v domově
 • zodpoví případné základní dotazy, pro detailnější informace však odkáže na informační hodiny.

Písemné formuláře (kromě letáčku) jsou k dispozici i v elektronické podobě. Sociální pracovnice proto postupuje obdobně i při jednání se zájemcem prostřednictvím elektronické pošty.

Písemné formuláře (kromě letáčku) jsou k dispozici i v elektronické podobě. Sociální pracovnice proto postupuje obdobně i při jednání se zájemcem prostřednictvím elektronické pošty.

Dáváte-li přednost zaslání formulářů domova elektronicky, pošlete žádost na adresu ZiFuO0hf-7c-T65j4mnhTj nebo 0evC1Z2rW-xy.Z4WH-uk87j7T-M.

Máte-li zájem dozvědět se více, zveme Vás srdečně k návštěvě domova. Vaše další dotazy zodpoví sociální pracovnice.

Informační hodiny v domově pro předem objednané zájemce:
Po 9:00 – 10:00 hod.
St 15:30 – 16:30 hod.

Informační hodiny jsou určeny pro:

 • osobní doručování vyplněných žádostí
 • prohlídky zařízení
 • předání dalších informací
 • zodpovězení dotazů

Náležitosti žádosti

 1. vyplnění žádosti o přijetí ve formátu word nebo ve formátu pdf
 2. vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele ve formátu word nebo ve formátu pdf

Vyjádření k žádosti musí být žadateli oznámeno písemně a to do jednoho měsíce od podání žádosti. Dopis je zasílán doporučeně na adresu trvalého bydliště nebo na kontaktní adresu uvedenou žadatelem.

Není-li v okamžiku podání žádosti v domově volné místo, je žadatel zařazen do pořadníků čekatelů. V případě uvolnění vhodného lůžka je vyzván k nástupu. V době, po kterou je žádost evidována v pořadníků čekatelů, si sociální pracovnice může dle potřeby vyžádat od žadatele aktuální informace o jeho situaci.Ad 2) Sociální šetření

Při sociálním šetření u zájemce o službu sociální pracovnice:

 • navštíví zájemce v jeho bytě, nemocnici či jiném zařízení, v němž se nachází
 • zjišťuje, jakou službu žadatel potřebuje a co od poskytnutí služby očekává

 

Ad 3) Příprava žadatele na nástup do zařízení

Uvolní-li se v zařízení vhodné lůžko sociální pracovnice:

 • kontaktuje žadatele nebo jeho zástupce a nabídne žadateli uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Je-li komunikace se zájemcem z jakýchkoli důvodů obtížná, sociální pracovník vždy hledá nejvhodnější řešení pro konkrétního jedince. Může využít:

 • pomoc osoby (tlumočníka, rodiny, přátel), která je schopna se se žadatelem domluvit
 • tištěné a obrazové materiály
 • znalosti ze semináře týkajícího se komunikace s lidmi trpícími demencí, která absolvoval
 • konzultaci s kolegyní, nadřízeným, psychologem, supervizorem


LORM – spol. pro hluchoslepé
Francouzská 38, Brno
777 764 197

UNIE NESLYŠÍCÍCH
Palackého třída 120, Brno
541 245 321

TYFLOSERVIS
Chaloupka 7, Brno
541 212 810


 

Odmítnutí zájemce o sociální službu

Se zájemcem o sociální službu může poskytovatel podle § 91zákona č. 108/2006 odmítnout uzavřít smlouvu, pokud

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruzhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb - tyto případy se vyloučí již při jednání se zájemcem o službu
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá –žádost je zařazena do pořadníku
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové služby:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdrav. zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušení povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Těšíme se na Váš příchod a věříme, že se Vám u nás bude líbit.