Pro koho tu jsme

 

Poslání

Domov pokojného stáří Kamenná je pobytové zařízení Diecézní charity Brno. Poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím, podporují běžný způsob jejich života s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří.

Okruh osob, kterým poskytujeme služby

Služby poskytujeme prostřednictvím dvou služeb

1) Domov pro seniory – 6 lůžek

Domov pokojného stáří Kamenná je určen pro seniory od 63 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby.

2) Domov se zvláštním režimem – 38 lůžek

Domov pokojného stáří Kamenná je určen pro seniory od 65 let, jejichž soběstačnost v uspokojování základních životních potřeb je snížena z  důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a v důsledku toho jsou závislí na podpoře a pomoci jiné osoby.

Domov pokojného stáří neuzavře smlouvu o poskytování sociální služby, jestliže:

  • Osoba žádá o sociální službu, kterou neposkytujeme, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby (nemáme volná lůžka)
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociální služby        
  • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
    • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení
    • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
    • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití