Realizace služby

 

Svoji činnost realizuje CHOS na základě smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro odbornost 925 a na základě registrace u Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Smlouva se zdravotními pojišťovnami určuje rozsah poskytování zdravotní péče včetně věcného a technického vybavení zařízení a personálního zajištění.

Péče u klienta je poskytována na základě indikace praktického lékaře, nebo odborného lékaře při ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost,druh návštěvy a zdravotnický úkon.

Seznam zdravotnických úkonů:

  • odběr biologického materiálu
  • aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti ( infuze)
  • ošetření stomií
  • lokální ošetření
  • klyzma, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
  • aplikace inhalační a léčebné terapie
  • nácvik a zaučování aplikace inzulinu
  • rehabilitační ošetřování
  • edukační činnost sestry
  • péče o umírající

Všechny zdravotnické úkony jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou klienta.

V souvislosti s poskytováním péče pracovníci vedou ošetřovatelskou dokumentaci: vstupní dekurz, denní záznam, měsíční hodnocení. Pracovnice při poskytování péče postupují dle jednotné metodiky – standardů a dle posledních ošetřovatelských poznatků. Za kvalitu a úroveň poskytované péče zodpovídá vrchní sestra zařízení. Její činnost se zaměřuje především na kvalitu poskytované péče, vedení dokumentace, dodržování standardů, dodržování zásad etiky ke vztahu k pacientům a jejich rodinám, na spolupráci s lékaři a ZP a na správnost vykazování péče ZP. 

Návazná služba: Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomůcky jsou zapůjčovány klientům na dobu nezbytně nutnou pro usnadnění ošetřovatelské péče pro samotného klienta, rodinné příslušníky a zdravotní personál domácí péče. Podívejte se na nabídku naší půjčovny pomůcek

Postup pro vyřizování stížností 

Stížnosti vůči jednání pracovníků CHOS mohou být vzneseny přímo od uživatelů služby, jejich blízkých osob, spolupracujících lékařů, případně veřejnosti. Každý má právo podat stížnost, pokud se cítí být poškozen, a musí na takový podnět obdržet adekvátní způsobem odpověď.

Stížnost vůči jednání pracovníků Charitní ošetřovatelské služby může být podána ústně při osobním setkání či telefonicky, písemně v listinné podobě nebo elektronickou poštou.

Stížnosti řeší vrchní sestra CHOS buď v rámci rozhovoru se stěžovatelem nebo písemnou odpovědí.

Lhůta pro řešení stížnosti je do 1 měsíce od převzetí stížnosti. Obecně je stížnost řešena co nejdříve.

V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti může se obrátit na nadřízeného vrchní sestry – vedoucímu Služeb Brno. Ten podá stěžovateli písemnou odpověď do 1 měsíce od převzetí stížnosti.

Pokud ani poté není stěžovatel spokojen s vyřešením své stížnosti, může předat celou věc řediteli DCHB, který podá stěžovateli písemnou odpověď do 1 měsíce od převzetí stížnosti.

Stížnosti se archivují po dobu 2 let. Anonymní stížnosti jsou řešeny pouze vedoucím dané služby jako podnět ke zlepšení kvality služby.