Realizace službyPrůběh služby a metody práce

V případě volné kapacity služby je s každým uživatelem sepsaná smlouva, jejíž součástí jsou obecná pravidla, požadované pečovatelské úkony, jejich počet a frekvence. Dále písemné informace o poskytování služby a ceník pečovatelských úkonů. Úkony jsou poskytovány v rozsahu Vyhlášky 505/2006 Sb., zákona č. 108/2006 Sb.

Vedoucí služby nebo sociální pracovnice společně s uživatelem vytvoří individuální plán, směřující k řešení jeho situace tak, aby s podporou pečovatelské služby mohl vést plnohodnotný život srovnatelný s jeho vrstevníky. Pro poskytování přímé péče je určen kmenový pracovník, který mimo sjednanou péči poskytuje uživateli také základní sociální poradenství, zprostředkovává kontakt s vedením služby a 2 x ročně nebo dle aktuální potřeby provádí společně s uživatelem přehodnocování jeho osobních cílů.

V rámci poskytování služby všichni pracovníci vedou náležitou dokumentaci. Jedná se především o výkaz pečovatelských úkonů a denní záznam, kde pracovník popisuje provedení jednotlivých úkonů, předání finanční hotovosti při provádění nákupu, stav uživatele a zvláštní události, které během poskytování služby nastaly.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní úkony dle aktuální nabídky např.: půjčení kompenzačních pomůcek.

Jednotlivé pečovatelské úkony jsou uživateli poskytovány v rozsahu, frekvenci a délce sjednané ve smlouvě.

Po uplynutí kalendářního měsíce je předložen kmenovým pracovníkem služby výkaz o poskytnutých úkonech. Každý uživatel si překontroluje počet návštěv, délku jednotlivých návštěv a celkovou platbu za provedené úkony a souhlas potvrdí svým podpisem. Poté je mu vystavena pokladní stvrzenka na úhradu. Platbu provádí v hotovosti proti pokladní stvrzence kmenovému pracovníkovi.

 

Průběžná dokumentace

  • karta o poskytování pečovatelské služby
  • denní záznam (slovní popis provedených úkonů, případných změn)
  • individuální plánování péče
  • záznamový list (záznamy o změnách v péči, případné hospitalizaci, mimořádných událostech)
  • operativní záznamy v pc programu  

 

Způsob jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

Všichni uživatelé služby dostanou potřebné informace při prvním kontaktu. Jsou informováni o nabídce pečovatelských úkonů a organizaci poskytování služby. Uživatel je zapojen do rozhodování o využívání služby při sestavování individuálního plánu služby. Pracovníci respektují rozhodnutí uživatele, v jakém rozsahu a frekvenci si služby zvolí. Plán může být kdykoliv dle jeho aktuálních potřeb (změna zdravotního stavu nebo sociální situace) změněn.

 

Způsob vyřizování stížností

O možnosti podat stížnost na poskytování služby jsou uživatelé seznámeni při podpisu smlouvy o poskytování služby. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má za tímto účelem stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Stížnost je povinen přijmout každý pracovník. Stížnost lze podat ústně (osobně, telefonicky) a písemně (osobním podáním, poštou, do schránky pro stížnosti, e-mailem, faxem, na technickém nosiči dat). Každá stížnost je zaevidována do knihy stížností a podnětů, která je uložena u sociální pracovnice. Stížnost je poté předána k prošetření pověřenému pracovníkovi. Ten stížnost prošetří, uzavře, provede zápis a s výsledky seznámí stěžovatele, případně další dotčené osoby. Stížnost může být postoupena i jiným orgánům či organizacím.

 

Ukončení poskytování služby

Způsoby ukončení poskytování služby jsou zakotveny v smlouvě.

Uživatel může službu vypovědět bez udání důvodů.

Poskytovatel může poskytování služby ukončit

  • jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy; za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména neplacení úhrady za poskytnuté pečovatelské služby za dobu delší než dva měsíce
  • jestliže se uživatel chová k pracovníkovi v přímé péči způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
 • jestliže uživatel nevyužívá sjednané služby déle než tři měsíce
 • jestliže se celkový zdravotní stav uživatele změní natolik, že již není možné zajistit jeho potřeby prostřednictvím poskytovatele

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí čtrnáct dní.

 

Spoluúčast uživatele na službě

Uživatel se na službě podílí vyjadřováním své vůle, svých potřeb a přání, účastí na vytváření individuálního plánu, možností podávat stížnosti, náměty a připomínky. Uživatel se také na službě podílí finančně v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Všichni uživatelé mají možnost se 1 x ročně vyjádřit k poskytované službě v anonymním dotazníku. Tyto poznatky jsou využívány pro zlepšení kvality poskytované služby.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace služby

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele.

Středisko služby je umístěno v přízemí a v suterénu Domova sv. Anežky – domu s pečovatelskou službou, Brno Žižkova 3. Je zde pracovna dispečinku, vedoucí služby, sociální pracovnice, denní místnost pro pečovatelky, prádelna a sušárna pro praní prádla klientům a pracovních oděvů pracovníků. Bezbariérovost přístupu je řešena pomocí mobilní rampy. Budova je vlastnictvím Diecézní charity Brno a je pojištěna pro případ živelných událostí, poškození či odcizení movitého majetku.