Poslání a služby

 

Poslání Chráněného bydlení

Chráněné bydlení sv. Anežky je pobytová sociální služba provozovaná Diecézní charitou Brno. V rámci individuálního bydlení poskytuje uživatelům podle jejich potřeb, přání a s jejich aktivním přístupem takový rozsah podpory, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života.

 

Cíl služby

Zajistit individuální péči pro uživatele služby, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, mohli udržovat kontakty se svým blízkým sociálním okolím
a realizovat své koníčky, zájmy.

 

Cílová skupina

Chráněné bydlení sv. Anežky je určeno pro dospělé lidi od 27 let, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková skupina

 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři 65 – 79 let
 • Starší senioři 80 let a více

 

Služba není určena pro osoby

 • které jsou plně závislé na celodenní podpoře a péči,
 • s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé nebo jeho chování znemožňuje klidné soužití.

 

Poskytované činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Fakultativní úkony

 • zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

Zásady poskytování služby

 • respektování potřeb uživatele - individuální přání v individuálním plánu uživatele,
 • udržení autonomie uživatele – umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle soběstačný a sám si rozhodoval o využití sociální služby,
 • aktivizace uživatelů služby dle zdravotního stavu,
 • partnerství – pracovat společně, partnerský přístup, minimalizovat závislost na  sociální službě,
 • flexibilita – přizpůsobit se potřebám uživatele.