Popis realizace služby

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu zajišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí zařízení, které poskytnou základní informace. Potenciální zájemce má možnost vyplnit Žádost o přijetí
do Chráněného bydlení sv. Anežky a dalším dokumentem je také formulář pro vyjádření lékaře.

Při osobní schůzce vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice zájemci nebo zástupci zájemce podá podrobnější informace o zařízení a podmínkách poskytování služby - doba umístění, velikost zařízení, velikost bytů, vybavení,  personální obsazení, úhrady, zodpoví dotazy, umožní prohlídku společných prostor, příp. bytu. Orientačně se informuje na důvody zájemce o umístění, zjišťuje, jaký rozsah služeb potřebuje a co očekává od poskytnutí služby, zjišťuje sociální zázemí a  poskytuje žadateli základní poradenské informace. Pokud žadatel nespadá do cílové skupiny sociální služby, vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice poskytuje informace o jiných, vhodnějších službách.

Vyplněná žádost je označená datem přijetí, zapsána do evidence přijatých žádostí a zařazena do pořadníku. U veškerých získaných osobních údajů a citlivých informací je postupováno tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

Práce s pořadníkem žádostí

Žádosti do chráněného bydlení jsou chronologicky řazeny dle data doručení žádosti. Sociální pracovnice provádí sociální šetření v místě bydliště žadatele a jednou za rok aktualizuje platnost žádostí. V případě uvolnění bytu vybere výběrová komise nového uživatele a ten je vyzván k jednání o možnosti využít služby chráněného bydlení. 

 

Vstup uživatele do chráněného bydlení 

 •  Proběhne schůzka potencionálního uživatele s vedením chráněného bydlení.
 •  Sociální pracovnice nebo vedoucí služby zjistí potřeby zájemce, jeho zvyky a denní životní rytmus.
 •  Zájemce o službu si prohlédne volný byt.
 •  Zájemce je obeznámen s pravidly poskytování služby, ceníkem služby, je dohodnuta forma platby za poskytnuté služby.
 •  Pokud se zájemce rozhodne pro využití poskytované služby, je sepsána oboustranná smlouva.

 

Metody práce s uživatelem služby 

 • Při poskytování služby jsou maximálně respektována práva uživatelů a podpora jejich nezávislosti.
 • S každým uživatelem služby je sestaven ve spolupráci se sociální pracovnicí individuální plán poskytování služby s ohledem na jeho zvyklosti a přání.
 • Individuální plán je vytvořen do konce prvního měsíce po nástupu klienta a aktualizován 2x ročně nebo dle potřeb uživatele.
 • Je určen klíčový pracovník, na kterého se může uživatel obracet se svými potřebami a žádostmi.
 • Individuální podpora je poskytována pracovníky přímé péče denně.

 

Způsob jakým jsou uživatelé služby zapojeni do rozhodování o využití služby 

 • Každý žadatel má právo se svobodně bez nátlaku příbuzných a poskytovatele rozhodnout o vstupu do služby. Při oslovení žadatele o možnosti využít služby, může požádat o zrušení žádosti či oddálení vstupu do služby.
 • Uživatel si stanovuje svůj osobní cíl
 • Uživatel je podporován k uspokojování svých potřeb běžným způsobem a k zachování přirozených sociálních vztahů
 • Uživatel služby je zapojen do využívání služby při sestavování individuálního plánu služby. Plán může být kdykoliv dle jeho potřeb změněn.
 • Uživatel sám rozhoduje o vybavení a zařízení bytu.
 • Uživatel je zapojen do hodnocení kvality poskytované služby
 • Uživatel má možnost podávat připomínky a stížnosti

 

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení má za tímto účelem stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i pracovníci. Stížnost je povinen přijmout každý pracovník. Stížnost lze podat ústně (osobně, telefonicky) a písemně (osobním podáním, poštou, do schránky pro stížnosti, e-mailem, faxem, na technickém nosiči dat). Každá stížnost je zaevidována do knihy stížností a podnětů, která je uložena u sociální pracovnice. Stížnost je poté předána k prošetření pověřenému pracovníkovi. Ten stížnost prošetří, uzavře, provede zápis a s výsledky seznámí stěžovatele, příp. další dotčené osoby. Stížnost může být postoupena i jiným orgánům či organizacím.

 

Ukončení poskytování služby 

Smluvní vztah založený smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele. Výpovědní doby a výpovědní důvody jsou stanoveny ve smlouvě. Uživatel může ukončit smlouvu na základě písemné žádosti a to bez udání důvodu. Důvodem k ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele může být nedodržování smluvních podmínek. Oba způsoby ukončení jsou podloženy písemným protokolem.

 

Zprostředkování duchovních služeb 

V chráněném bydlení slouží kněz každý týden mši svatou. Na přání uživatele zprostředkujeme službu duchovního jiné církve. 

 

Materiální a technické zabezpečení realizace služby 

Služba je poskytována v obytném domě Žižkova 3 v městské zástavbě města Brna. Byty jsou jednopokojové s kuchyní a sociálním zařízením. Výměra jednotlivých bytů je kolem 27 m2. Bytový dům je bezbariérový – výtah, plošina na schodech u vstupního vchodu. V domě je zrekonstruovaná kaple a společenská místnost. Dům s bytovými jednotkami je ve vlastnictví Diecézní charity Brno, je pojištěn proti živelním pohromám, poškození a odcizení majetku.

Nyní je kapacita chráněného bydlení 18 bytů a v budoucnu se počítá s jejím rozšířením.