Informace o službě

OPZ_barevne        jmk

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Služba azylového bydlení vznikla v Brně v roce 2004. Tato činnost byla do roku 2006 součástí projektu: „Denní centrum pro lidi bez domova a krátkodobé azylové ubytování“. Od 1. 1. 2007 se tato služba osamostatnila, vznikl: „Azylový dům pro muže“. Společně s nízkoprahovým Denním centrem pro lidi bez domova (1993) tvoří komplex služeb sociální prevence. Uživatelům společně pomáhají po všech stránkách řešit jejich obtížnou situaci.

Poslání

Azylový dům nabízí sociální pobytovou službu lidem bez domova, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Poskytovaná služba spočívá v zajištění dočasného ubytování, v sociálním poradenství, v posílení psychické soběstačnosti, a v sociálně – integračních aktivitách. Pomoc, motivace a podpora, kterou azylový dům svým uživatelům poskytuje, vychází z jejich individuálních potřeb a slouží k rozvoji a posílení jejich motivace a soběstačnosti, aby se mohli opět zapojit do běžného způsobu života. 

Cíle:

Cílem služby azylového domu je uživatel(ka), který jejím prostřednictvím:

 • nalezne podporu k vystoupení z pasivity a ztráty vlastní hodnoty a úcty k sobě i k druhým
 • orientuje se ve své situaci a získá motivaci, informace a aktivitu k vyřešení svých problémů
 • zanechá rizikového, konfliktního a pasivního způsobu života bez přístřeší
 • zvýšením samostatnosti se přiblíží k uskutečnění svých osobních cílů a priorit
 • obnoví svou schopnost využívat dostupných služeb a zdrojů
 • navrátí se anebo alespoň přiblíží k návratu do běžného způsobu života.

Cílová skupina:

Služby azylového domu jsou určeny mužům a ženám starším 18 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, a chtějí tuto situaci řešit. Touto nepříznivou sociální situací může být zejména ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, a propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení či ústavní péče.

Služby AD nemohou využívat osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění ve specializovaném zařízení. 

Principy služby:

 • Individualizace podpory
 • Respektování volby a soukromí uživatelů
 • Rovnost a nestrannost
 • Přizpůsobování služby potřebám uživatelů
 • Ochrana důvěrných informací o uživatelích.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Více informací zde