Chráněné bydlení sv. Gabriela

Canisterapie v Chráněném bydlení

 

Pomáháme celodenně lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporujeme jejich samostatnost.

S podporou asistentů mohou naši klienti bydlet v chráněných bytech, jsou součástí kolektivu a mohou se věnovat činnostem, které je rozvíjí a zajímají. 

Kontakt Chráněné bydlení sv. Gabriela
Gorkého 34, 602 00 Brno
Telefon 731 604 594
E-mail 28oBZ3b6LToB4~2938Es-Z29g
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 125, KB a.s.
Koordinátorka Iveta Pucová
Hledáte pro sebe nebo někoho blízkého důstojné bydlení, kde jsou k dispozici asistenti?

Klikni pro informace o službě

Máte zájem o místo v Chráněném bydlení sv. Gabriela? 

Klikni pro informace pro žadatele

Líbí se vám, co děláme a chcete podpořit naši péči o lidi s postižením?

Klikni a podpoř naši službu

Děkujeme za podporu naší služby Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
VDV-logo-2017 

 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

 NROS_CMYK_logo

 

Prostředky z nadačního příspěvku TESCO Nadace byly použity na vybavení místnosti Snoezelen.logo-nadační-fond-tesco

Informace o službě

Chráněné bydlení sv. Gabriela je pobytová sociální služba. Jejím posláním je vytvářet podmínky k důstojnému životu lidí s mentálním postižením, podporovat jejich začlenění do společnosti a rozvíjet jejich schopnost žít běžným způsobem života.

Služba je poskytována v malých domácnostech, kde společně bydlí několik klientů. Osobní asistenti jim pomáhají v tom, co nezvládnou sami.

Součástí služby jsou dílny pro denní činnosti klientů. Dílny nabízejí klientům každodenní program, v rámci kterého se mohou dále rozvíjet, podílet se na tvorbě prodejních výrobků, pomáhat s domácími pracemi. Mohou také využívat nabízené služby jako canisterapie či hipoterapie, místnost Snoezelen, dřevodílnu, apod.

Komu pomáháme

Chráněné bydlení sv. Gabriela je určeno pro lidi s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením a přidruženým autismem starší 18 let, kteří: 

 • jsou v uspokojování základních životních potřeb závislí na podpoře a pomoci jiné osoby
 • nemohou žít dlouhodobě ve svém domácím prostředí za podpory pečující osoby nebo za podpory terénních a ambulantních služeb 

Nepřijímáme osoby:

 • s duševní nemocí nebo sexuální deviací
 • se závažným agresivním chováním
 • které potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči
 • matky s dětmi a těhotné ženy
 • závislé na návykových látkách

Příklady situací, kdy vám naše chráněné bydlení může pomoci

 • Kvůli svému mentálnímu postižení potřebujete pomoc s nakupováním, s přípravou jídla a s úklidem v domácnosti. Bydlíte s rodiči, kteří vám to vše poskytují, ale chtěl byste se od nich osamostatnit, bydlet se svými vrstevníky a naučit se sám starat o domácnost.
 • Bydlíte v dětském domově, ale brzy budete dospělý a budete se muset odstěhovat. Kvůli svému mentálnímu postižení nezvládnete bydlet sama, starat se o byt, hospodařit s penězi, zařizovat věci na úřadech nebo u lékaře. Když jdete někam, kde jste ještě nebyla, potřebujete doprovod.
 • Je vám 30 let, ale protože máte těžké mentální postižení, jste zcela závislý na péči své maminky, která se o vás stará ve všech oblastech včetně osobní hygieny. Potřebujete stálý dohled a mimo domov doprovod. Maminka vás vozí ve všedních dnech do denního stacionáře. V poslední době je často nemocná a pečovat o vás je pro ni velmi náročné. Vzhledem k potřebě dohledu 24 hodin denně nelze situaci řešit pomocí osobní asistence.

Cíle a principy služby

Cíle služby

Člověk

 • V maximální možné míře samostatně zvládá běžné každodenní úkony péče o sebe a svou domácnost
 • Rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, má denní zaměstnání přiměřené jeho schopnostem
 • Má uspokojující mezilidské vztahy a kontakty s rodinou
 • Využívá veřejně dostupné služby
 • Je v kontaktu se společenským prostředím
 • Má různé možnosti, jak trávit svůj volný čas
 • Uplatňuje svá práva a oprávněné zájmy

Principy služby

 • Respektování člověka v jeho důstojnosti
 • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Respektování názoru klienta
 • Respektování soukromí a intimity
 • Pozitivní motivace

Zaměstnanci služby poskytují klientovi podporu pouze v tom, co sám nezvládá. Podporují ho k soběstačnosti, nakolik je jí schopen. Nepodporují závislost klienta na službě.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Informace pro žadatele

Máte zájem o místo v Chráněném bydlení sv. Gabriela? Zjistěte, jak podat žádost o přijetí a přečtěte si, jak probíhá nástup žadatele.

Jak podat žádost o přijetí

V případě zájmu o místo v Chráněném bydlení sv. Gabriela nás může kontaktovat buď samotná osoba s mentálním postižením, nebo její opatrovník, rodinní příslušníci či přátelé.

Poskytované služby

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • základní sociální poradenství související s problematikou lidí s mentálním postižením

V případě vážného zájmu o službu chráněného bydlení je nejprve potřeba vyplnit Žádost o poskytnutí sociální služby, jejíž nedílnou součástí je i Vyjádření lékaře (praktického popř. i psychiatra). Pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka, je nutné doložit kopii Rozsudku o omezení svéprávnosti.

Klikni a stáhni si žádost o poskytnutí služby

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi můžete zaslat buď poštou na adresu: Chráněné bydlení sv. Gabriela, Gorkého 34, 602 00 Brno nebo přinést osobně po domluvě se sociální pracovnicí. Součástí zařazení do evidence žadatelů je i takzvané sociální šetření, na kterém se žadatel (popř. opatrovník) se sociální pracovnicí předem dohodne a kde si vyjasní podmínky a rozsah poskytovaných činností v rámci služby. Po té sociální pracovnice zhodnotí, zda daný žadatel spadá do cílové skupiny Chráněného bydlení sv. Gabriela a zašle žadateli potvrzení o zařazení do evidence žadatelů.

Jakmile se v Chráněném bydlení uvolní místo, jsou kontaktováni ti žadatelé, jejichž požadavkům konkrétní místo vyhovuje. Žadatelé, kteří potvrdí svůj zájem být zařazeni do výběrového řízení, se poté zúčastní dvoudenního zkušebního pobytu. Účelem zkušebního pobytu je seznámení žadatele s prostředím bytu, jeho chodem, personálem a dalšími klienty.

O přijetí žadatele rozhoduje komise, která hodnotí kritéria: 

 • sociální potřebnost
 • soulad osobních cílů či potřeb zájemce s nabízeným typem služby
 • předpoklady pro pokojné soužití s ostatními obyvateli bytu či domu 

Jak probíhá ubytování nového klienta

Po uskutečnění výběrové komise jsou všichni účastnící výběrového řízení písemně informování o jejím výsledku.

S vybraným novým klientem (popř. jeho opatrovníkem) je dále dohodnut termín nástupu do Chráněného bydlení, nastěhování nábytku a jeho osobních věcí, podpis smlouvy a všech další dokumentů, které jsou nedílnou součástí poskytování služby Chráněné bydlení (např. individuální plán, který má podporovat osobní rozvoj uživatele služby a zaručit jasné vědomí o tom, co od služby očekává).

Po nástupu do služby je novému klientovi přidělen tzv. kmenový asistent, na kterého se klient (a případně i jeho opatrovník) může obracet při vyřizování důležitých věcí jako je:

 • doprovod k lékaři
 • kontakt se sociální pracovnicí
 • zprostředkování kontaktu s úřady
 • pomoc při vedení financí

Máte nějaké otázky, na které jste nenašli odpověď?

Klikni pro kontaktní informace

Líbí se vám naše práce a chcete ji podpořit? 

Klikni a objev způsoby podpory