Chráněné bydlení sv. Gabriela

Michael 16

 

Pomáháme celodenně lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporujeme jejich samostatnost.

S podporou asistentů mohou naši klienti bydlet v chráněných bytech, jsou součástí kolektivu a mohou se věnovat činnostem, které je rozvíjí a zajímají. 

Kontakt Chráněné bydlení sv. Gabriela
Gorkého 34, 602 00 Brno
Telefon 731 604 594
E-mail marie.vrzakova@brno.charita.cz
Číslo účtu 1583741621/0100, variabilní symbol: 125, KB a.s.
Koordinátorka Mgr. Marie Vrzáková
Hledáte pro sebe nebo někoho blízkého důstojné bydlení, kde jsou k dispozici asistenti?

Klikni pro informace o službě

Máte zájem o místo v Chráněném bydlení sv. Gabriela? 

Klikni pro informace pro žadatele

Líbí se vám, co děláme a chcete podpořit naši péči o lidi s postižením?

Klikni a podpoř naši službu

Informace o službě

Chráněné bydlení sv. Gabriela je pobytová sociální služba. Jejím posláním je vytvářet podmínky k důstojnému životu lidí s mentálním postižením, podporovat jejich začlenění do společnosti a rozvíjet jejich schopnost žít běžným způsobem života.

Služba je poskytována v malých domácnostech, kde společně bydlí několik klientů. Osobní asistenti jim pomáhají v tom, co nezvládnou sami.

Komu pomáháme

Chráněné bydlení sv. Gabriela je určeno pro lidi s mentálním postižením starší 18-ti let, kteří: 

 • jsou v uspokojování základních životních potřeb závislí na podpoře a pomoci jiné osoby
 • nemohou žít dlouhodobě ve svém domácím prostředí za podpory pečující osoby nebo za podpory terénních a ambulantních služeb 
 • mají v pracovní dny od 8 do 15 hodin zajištěnou denní činnost mimo chráněné bydlení nebo jsou schopni tuto dobu trávit bez stálého dohledu druhé osoby

Nepřijímáme osoby:

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • se závažným agresivním chováním
 • které potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči
 • matky s dětmi a těhotné ženy
 • závislé na návykových látkách, pokud by tato závislost narušovala poskytování služby ostatním klientům

Příklady situací, kdy vám naše chráněné bydlení může pomoci

 • Kvůli svému mentálnímu postižení potřebujete pomoc s nakupováním, s přípravou jídla a s úklidem v domácnosti. Bydlíte s rodiči, kteří vám to vše poskytují, ale chtěl byste se od nich osamostatnit, bydlet se svými vrstevníky a naučit se sám starat o domácnost.
 • Bydlíte v dětském domově, ale brzy budete dospělý a budete se muset odstěhovat. Kvůli svému mentálnímu postižení nezvládnete bydlet sama, starat se o byt, hospodařit s penězi, zařizovat věci na úřadech nebo u lékaře. Když jdete někam, kde jste ještě nebyla, potřebujete doprovod.
 • Je vám 30 let, ale protože máte těžké mentální postižení, jste zcela závislý na péči své maminky, která se o vás stará ve všech oblastech včetně osobní hygieny. Potřebujete stálý dohled a mimo domov doprovod. Maminka vás vozí ve všedních dnech do denního stacionáře. V poslední době je často nemocná a pečovat o vás je pro ni velmi náročné. Vzhledem k potřebě dohledu 24 hodin denně nelze situaci řešit pomocí osobní asistence.

Cíle a principy služby

Cíle služby

Člověk

 • V maximální možné míře samostatně zvládá běžné každodenní úkony péče o sebe a svou domácnost
 • Rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, má denní zaměstnání přiměřené jeho schopnostem
 • Má uspokojující mezilidské vztahy a kontakty s rodinou
 • Využívá veřejně dostupné služby
 • Je v kontaktu se společenským prostředím
 • Má různé možnosti, jak trávit svůj volný čas
 • Uplatňuje svá práva a oprávněné zájmy

Principy služby

 • Respektování člověka v jeho důstojnosti
 • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Respektování názoru uživatele
 • Respektování soukromí a intimity
 • Pozitivní motivace

Zaměstnanci služby poskytují klientovi podporu pouze v tom, co sám nezvládá. Podporují ho k soběstačnosti, nakolik je jí schopen. Nepodporují závislost klienta na službě.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Informace pro žadatele

Máte zájem o místo v Chráněném bydlení sv. Gabriela? Zjistěte, jak podat žádost o přijetí a přečtěte si, jak probíhá nástup žadatele.

Jak podat žádost o přijetí

V případě zájmu o místo klienta v Chráněném bydlení sv. Gabriela nás může kontaktovat buď samotná osoba s mentálním postižením, její opatrovník, rodinní příslušníci či přátelé.

Poskytované služby

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství – lidem v obtížné životní situaci, související s problematikou lidí s mentálním postižením, poskytujeme poradenství
 • klientům je rovněž nabídnuta možnost návštěv u psychologa, psychiatra a v poradně

V případě vážného zájmu uchazeče bydlet v chráněném bydlení je potřeba vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby a vyžádat si doporučení od praktického lékaře – formulář je součástí žádosti.

Klikni a stáhni si žádost o poskytnutí služby

Jakmile se v chráněném bydlení uvolní místo, jsou kontaktováni ti žadatelé, jejichž požadavkům konkrétní lůžko vyhovuje. Uchazeči, kteří potvrdí svůj zájem, se potom zúčastní minimálně dvoudenního zkušebního pobytu. Účelem zkušebního pobytu je seznámení žadatele s prostředím bytu, jeho chodem a personálem. Také je to příležitost k seznámení stávajících obyvatel bytu a personálu s případným novým spolubydlícím.

O přijetí žadatele rozhoduje komise, která hodnotí kritéria: 

 • sociální potřebnost (bytová, rodinná, finanční situace); 
 • soulad osobních cílů či potřeb zájemce s nabízeným typem služby; 
 • předpoklady pro pokojné soužití s ostatními obyvateli bytu či domu; 
 • možnost personálního zajištění potřebné podpory vzhledem k složení uživatelů bytu.

Jak probíhá ubytování nového klienta

Bezprostředně po vyhodnocení průběhu komise, která rozhodla o přijetí žadatele do chráněného bydlení a písemném vyrozumění, se uskuteční nástup nového obyvatele do zařízení.

V této době dojde k sepsání smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby.

K přílohám smlouvy patří provozní řád a ceník. K sepsání smlouvy patří sestavení individuálního plánu, který má podporovat osobní rozvoj uživatele služby a zaručit jasné vědomí o tom, co očekává od pobytu v zařízení.

Před nástupem si uživatel, jeho opatrovník či osoba blízká domluví s vedoucím bytu nastěhování nábytku a osobních věcí.

Vedoucí bytu určí kmenového asistenta a seznámí s ním uživatele, případně jeho opatrovníka či osobu blízkou.

Kmenový asistent je jeden z osobních asistentů, který v konkrétním bytě slouží, a který uživateli věnuje zvláštní péči:

 • doprovod k lékaři
 • kontakt se sociální pracovnicí
 • zprostředkování kontaktu s úřady
 • pomoc při vedení financí (stravné, nájem, vedení peněžního deníku)
 • pomáhá uživateli v organizaci volného času, v době svátků, letních prázdnin pomáhá uživateli (v případě jeho zájmu) naplánovat dovolenou a případně zprostředkuje pobyt na víkendových či prázdninových akcích

Máte nějaké otázky, na které jste nenašli odpověď?

Klikni pro kontaktní informace

Líbí se vám naše práce a chcete ji podpořit? 

Klikni a objev způsoby podpory