Informace o službě

Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytová sociální služba. Jejím posláním je vytvářet podmínky k důstojnému životu lidí s mentálním postižením, podporovat jejich začlenění do společnosti a rozvíjet jejich schopnost žít běžným způsobem života.

Služba je poskytována v malých domácnostech, kde společně bydlí několik klientů. Osobní asistenti jim pomáhají v tom, co nezvládnou sami.

Cílová skupina


Chráněné bydlení sv. Michaela je určeno pro lidi s mentálním postižením starší 18-ti let, kteří: 

 • jsou v uspokojování základních životních potřeb závislí na podpoře a pomoci jiné osoby,
 • nemohou žít dlouhodobě ve svém domácím prostředí za podpory pečující osoby nebo za podpory terénních a ambulantních služeb, 
 • mají v pracovní dny od 8 do 15 hodin zajištěnou denní činnost mimo chráněné bydlení nebo jsou schopni tuto dobu trávit bez stálého dohledu druhé osoby.

Nepřijímáme osoby:

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • se závažným agresivním chováním
 • které potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči
 • matky s dětmi a těhotné ženy
 • závislé na návykových látkách, pokud by tato závislost narušovala poskytování služby ostatním klientům

Příklady životních situací, kdy vám chráněné bydlení může pomoci:

 • Kvůli svému mentálnímu postižení potřebujete pomoc s nakupováním, s přípravou jídla a s úklidem v domácnosti. Bydlíte s rodiči, kteří vám to vše poskytují, ale chtěl byste se od nich osamostatnit, bydlet se svými vrstevníky a naučit se sám starat o domácnost.
 • Bydlíte v dětském domově, ale brzy budete dospělý a budete se muset odstěhovat. Kvůli svému mentálnímu postižení nezvládnete bydlet sama, starat se o byt, hospodařit s penězi, zařizovat věci na úřadech nebo u lékaře. Když jdete někam, kde jste ještě nebyla, potřebujete doprovod.
 • Je vám 30 let, ale protože máte těžké mentální postižení, jste zcela závislý na péči své maminky, která se o vás stará ve všech oblastech včetně osobní hygieny. Potřebujete stálý dohled a mimo domov doprovod. Maminka vás vozí ve všedních dnech do denního stacionáře. V poslední době je často nemocná a pečovat o vás je pro ni velmi náročné. Vzhledem k potřebě dohledu 24 hodin denně nelze situaci řešit pomocí osobní asistence.

Cíle služby

Člověk

 • V maximální možné míře samostatně zvládá běžné každodenní úkony péče o sebe a svou domácnost
 • Rozvíjí své pracovní dovednosti a návyky, má denní zaměstnání přiměřené jeho schopnostem
 • Má uspokojující mezilidské vztahy a kontakty s rodinou
 • Využívá veřejně dostupné služby
 • Je v kontaktu se společenským prostředím
 • Má různé možnosti, jak trávit svůj volný čas
 • Uplatňuje svá práva a oprávněné zájmy

Principy služby

 • Respektování člověka v jeho důstojnosti
 • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Respektování názoru uživatele
 • Respektování soukromí a intimity
 • Pozitivní motivace

Zaměstnanci služby poskytují klientovi podporu pouze v tom, co sám nezvládá. Podporují ho k soběstačnosti, nakolik je jí schopen. Nepodporují závislost klienta na službě.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.