Jak požádat o přijetí

V případě zájmu o místo klienta v Chráněném bydlení sv. Michaela nás může kontaktovat buď samotná osoba s mentálním postižením, její opatrovník, rodinní příslušníci či přátelé.

Poskytované služby

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství – lidem v obtížné životní situaci, související s problematikou lidí s mentálním postižením, poskytujeme poradenství
 • klientům je rovněž nabídnuta možnost návštěv u psychologa, psychiatra a v poradně

V případě vážného zájmu uchazeče bydlet v chráněném bydlení je potřeba vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby a vyžádat si doporučení od praktického lékaře – formulář je součástí žádosti.  

Jakmile se v chráněném bydlení uvolní místo, jsou kontaktováni ti žadatelé, jejichž požadavkům konkrétní lůžko vyhovuje. Uchazeči, kteří potvrdí svůj zájem, se potom zúčastní minimálně dvoudenního zkušebního pobytu. Účelem zkušebního pobytu je seznámení žadatele s prostředím bytu, jeho chodem a personálem. Také je to příležitost k seznámení stávajících obyvatel bytu a personálu s případným novým spolubydlícím.

O přijetí žadatele rozhoduje komise, která hodnotí kritéria: 

 • sociální potřebnost (bytová, rodinná, finanční situace); 
 • soulad osobních cílů či potřeb zájemce s nabízeným typem služby; 
 • předpoklady pro pokojné soužití s ostatními obyvateli bytu či domu; 
 • možnost personálního zajištění potřebné podpory vzhledem k složení uživatelů bytu.

Pokud bude zájemce o službu přijat, očekává jej nástup žadatele do chráněného bydlení.