Informace o službě

Posláním Effety je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si klienti služeb Effety zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času, a na zapojení do běžného života ve společnosti.

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu klientů tvoří lidé s mentálním postižením, s autismem a s kombinovaným postižením se střední až vysokou mírou podpory, starší 18 let.

Netvoří ji lidé s pouze sluchovým, zrakovým a tělesným postižením a s psychiatrickým onemocněním, lidé vyžadující 24 - hodinovou ošetřovatelskou či lékařskou péči a lidé ohrožující sebe nebo své okolí.

Komu jsou naše služby určeny podrobněji

Co je cílem naší služby?

Cílem služeb Effety je vytvoření stabilního a podnětného prostředí schopného poskytovat podporu s co největší mírou individualizace a přizpůsobování se potřebám klientů. Cílem této snahy je klient, který:

  • udržuje a rozvíjí úroveň svých znalostí, dovedností a návyků,
  • snižuje svou závislost na okolí, učí se být samostatný, samostatně se rozhodovat a uplatňovat svá práva,
  • rozvíjí své komunikační dovednosti, sociální vztahy a orientaci v běžném prostředí,
  • orientuje se ve struktuře dne a ví, jak aktivně trávit volný čas,
  • rozvíjí pracovní dovednosti a návyky a činnosti potřebné pro běžný život.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

S čím pomáháme

Jaké činnosti nabízíme

Zásady naší služby

  • respektujeme individuální potřeby klientů,
  • hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci klientů,
  • respektujeme právo klientů na volbu,
  • zachováváme důstojnost klientů,
  • zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb.

žádost o poskytnutí služby