Informace pro žadatele

Máte zájem o naši službu nebo se chcete informovat?

Důležité dokumenty:

Jednání se zájemcem o službu zajišťuje především sociální pracovnice Mgr. Aneta Nalewajková.

Pokud máte tedy zájem o některou ze služeb Domova pokojného stáří Kamenná nebo se chcete informovat, zavolejte na tel. číslo 731 437 890, nebo pošlete email na adresu aneta.nalewajkova@brno.charita.cz.

Můžete také využít informační hodiny, ve kterých se vám bude sociální pracovnice plně věnovat. Zde je ale nutné se předem s pracovnicí na schůzce domluvit!

Informační hodiny v Domově pro předem objednané zájemce:

Po 9:00 – 10:00 hod.
St 15:30 – 16:30 hod.

Informační hodiny jsou určeny pro:

 • osobní doručování vyplněných žádostí
 • prohlídky zařízení
 • předání dalších informací
 • zodpovězení dotazů.

Jednání se zájemcem o službu probíhá zpravidla ve 3 fázích:

 1. Předání základních informací žadateli nebo jeho zástupci (osobně, telefonicky či emailem)
 2. Přijetí žádosti a sociální šetření
 3. Příprava žadatele na nástup do zařízení

Předání základních informací

Při prvním kontaktu se zájemcem o službu sociální pracovnice:

 • Informuje zájemce nebo jeho zástupce o poskytovaných službách a cílové skupině
 • předá zájemci nebo jeho zástupci písemné formuláře Domova:
  • žádost o přijetí + pokyny, jak vyplnit a podat (osobně, nebo poštou)
  • formulář pro vyjádření lékaře
  • písemně zpracované základní informace o zařízení (společně s návrhem smlouvy o poskytování služby, domácím řádem a ceníkem úhrad).
  • leták s informacemi a kontakty
 • zodpoví případné základní dotazy, pro detailnější informace však odkáže na informační hodiny (v případě, že se zájemce zastavil v domově mimo tyto hodiny bez předchozí domluvy).

Žádost o poskytnutí služby můžete podat osobně v Domově, poštou (adresa je Domov pokojného stáří Kamenná, Kamenná 29, 639 00, Brno) i elektronicky na výše uvedenou adresu sociální pracovnice.

Přijetí žádosti a sociální šetření

Po podání žádosti je žádost zkontrolována sociální pracovnicí, která žadateli následně písemně zašle vyjádření k žádosti, a to do jednoho měsíce od podání žádosti. Dopis je zasílán doporučeně na adresu trvalého bydliště nebo na kontaktní adresu uvedenou žadatelem.

Není-li v okamžiku podání žádosti v domově volné místo, je žadatel zařazen do pořadníků čekatelů. V případě uvolnění vhodného lůžka je vyzván k nástupu. V době, po kterou je žádost evidována v pořadníků čekatelů, si sociální pracovnice může dle potřeby vyžádat od žadatele aktuální informace o jeho situaci.

Na sociálním šetření spolupracuje sociální pracovnice s vrchní sestrou domova, případně s vedoucí domova.

Při sociálním šetření u zájemce o službu sociální pracovnice spolu s vrchní sestrou navštíví zájemce v jeho bytě, nemocnici či jiném zařízení, v němž se nachází. Rozhovorem se zájemcem, případně jeho rodinnými příslušníky zjišťuje mimo jiné jeho potřeby, mapuje nepříznivou sociální situaci, očekávání zájemce o službu, jeho zvyky a další relevantní údaje. 

Příprava žadatele na nástup do zařízení

Uvolní-li se v zařízení vhodné lůžko sociální pracovnice bez prodlení kontaktuje žadatele nebo jeho zástupce a nabídne žadateli uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb a informuje ho o konkrétním postupu při nástupu do zařízení.

Je-li komunikace se zájemcem z jakýchkoli důvodů obtížná, sociální pracovník vždy hledá nejvhodnější řešení pro konkrétního jedince. Může využít:

 • pomoc osoby (tlumočníka, rodiny, přátel), která je schopna se se žadatelem domluvit
 • tištěné a obrazové materiály
 • znalosti ze semináře týkajícího se komunikace s lidmi trpícími demencí, která absolvoval
 • konzultaci s kolegyní, nadřízeným, psychologem, supervizorem
 • případně využít konzultací či služeb specializovaných organizací, např. LORM, Unie neslyšících, Tyfloservis.

Co si vzít do domova