Informace o službě

 jmk

„Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650, financovaný z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Historie a současnost

Zřizovatelem Domova sv. Markéty – azylové domy Brno je Diecézní charita Brno. Zařízení je určeno pro matky s dětmi v tísni a začalo fungovat v roce 1993, kdy bylo klientkám k dispozici 18 bytů. V roce 1995 byla zahájena přístavba čtvrtého patra a výtahu; kapacita zařízení tím byla rozšířena na 28 bytových jednotek. V následujícím roce proběhla rekonstrukce sklepních prostor, ve kterých byla vybudována víceúčelová místnost (tělocvična). Diecézní Charita si pronajala k budově  přiléhající zahradu, roku 2007 zde byly umístěny nové prolézačky, pískoviště a herní prvky a byl přistavěn altán. V dalších letech se pokračovalo v generálních opravách budovy, v rekonstrukci jednotlivých bytů a společných prostor. V roce 2016 byla provedena sanace budovy, výměna oken a oprava fasády.
V současné době je v Domově sv. Markéty ubytování zajištěno v 28 bytech 1+kk, 1+1 nebo 2+1 s celkovou kapacitou 100 lůžek. Jedná se o zařízené samostatné bytové jednotky s kuchyňkou vybavenou nábytkem a sociálním zařízením. Dům je bezbariérový s výtahem. Klientky a jejich děti mají k dispozici další společné prostory: dvůr, zahradu s pískovištěm a herními prvky, prádelnu s pračkami a sušárnou, návštěvní místnost, společenskou místnost s  televizí a víceúčelovou místnost (tělocvičnu). Mohou využívat i vybavené prostory rodinného koutku a PC místnost.

Poslání

Posláním Domova sv. Markéty – azylové domy Brno je poskytnutí pobytové sociální služby na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a které jsou rozhodnuty svou situaci aktivně řešit.
Poskytujeme ubytování, pomoc při přípravě stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Zletilé těhotné ženy a ženy s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a nemají možnost tuto situaci řešit prostřednictvím podpory blízkých nebo jiným způsobem. Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí.

Zařízení není určeno pro ženy, které nejsou schopny samostatné celodenní péče o dítě.

Cíle služby

Cíle služby vycházejí z poslání služby, jsou v souladu s osobními cíli klientky a jejich dosažení napomáhá klientkám vyřešit jejich nepříznivou situaci. Jde o tyto základní cíle:

1. Základní stabilizace rodiny
2. Hmotné zabezpečení rodiny
3. Připravenost klientky na vlastní bydlení
4. Sociální začlenění klientek
5. Posílení rodičovských kompetencí

Principy služby

Způsob poskytování služby se řídí následujícími principy:

 • respekt k osobnosti
 • rovný přístup, nestrannost
 • diskrétnost, ochrana soukromí
 • posilování samostatnosti
 • individuální přístup, srozumitelnost
 • profesionalita, odbornost
 • transparentnost
 • komplexnost služeb
 • uplatňování hodnot organizace v přístupu ke klientkám, zájem o člověka

Co děláme

V zařízení jsou poskytovány na přechodnou dobu služby osobám (matkám s dětmi v tísni) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služby, kterými naplňujeme základní činnosti definované Zákonem 108/2006 Sb., jsou tyto:

 • Ubytování na dobu nezbytně nutnou, zpravidla 1 rok, v samostatných zařízených a vybavených bytových jednotkách s kuchyňkou a sociálním zařízením
 • Umožnění hygieny, praní prádla, zapůjčení lůžkovin, nádobí a elektrospotřebičů do domácnosti
 • Pomoc při přípravě stravy- bytové jednotky jsou vybavené vlastní kuchyňkou
 • Pomoc při hledání vlastního bydlení a uplatnění na trhu práce, vzdělávání a rekvalifikaci, při vyřizování dávek, vyhledávání kontaktů, komunikaci s  úřady, lékaři, školskými zařízeními, soudy, při navazování spolupráce s dalšími organizacemi
 • Podpora při vedení domácnosti, organizaci dne, sestavování rozpočtu, péči a výchově dětí
 • Podpora, v případě nutnosti i doprovod při obstarávání osobních záležitostí
 • Přístup k PC
 • Základní sociální poradenství

Dále nabízíme :

 • Pomoc klientkám se školní přípravou dětí v rámci projektu Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně (více informací o projektu)
 • Osvětové aktivity, programy podporující sociální začleňování pro klientky i děti- ve spolupráci s dobrovolníky, školskými a zdravotnickými institucemi, nadacemi aj.
 • Konzultace s psycholožkou
 • Potravinovou a materiální pomoc v akutní nouzi v rámci projektu FEAD
 • Duchovní péči pro zájemce

Služba poskytuje svou činnost v souladu s Regionální kartou JMK v rozsahu oblastí potřeb a témat. 

Více informací zde