Domov se zvláštním režimem

Veřejný závazek

Veřejný závazek  je základní charakteristikou registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto veřejným závazkem.

Poslání

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Domova pokojného stáří Kamenná je poskytovat sociální a ošetřovatelskou péči osobám od 65 let, které onemocněly demencí, nemohou již setrvat ve svém domácím prostředí a mají potřeby, které nelze uspokojit jiným typem pobytové služby.

Cíle

Cílem služby Domov se zvláštním režimem DPSK je senior, který:

 • si zachová co nejdéle svoji soběstačnost,
 • si zachová co nejlepší kognitivní dovednosti a míru orientace
 • žije v bezpečném a důstojném prostředí
 • může uplatnit vlastní vůli a rozhodovat se dle svých schopností
 • má možnost udržovat kontakty se svým přirozeným sociálním prostředím a svými blízkými
 • je důstojně doprovázen na konci svého života.                                                                                                                        

Komu poskytujeme službu:

Službu umíme poskytnout lidem nad 65 let v nepříznivé sociální situaci, kteří z důvodu onemocnění stařeckou, vaskulární či jiným typem demence, případně Alzheimerovou demencí již nemohou setrvat ve svém domácím prostředí a nemohou být ani v domově pro seniory.

Komu službu můžeme poskytnout:

 • osobám, které onemocněli demencí
 • osobám, které potřebují celodenní péči
 • osobám, které nejsou plně orientované časem, místem a osobou a nedokáží sami řešit běžné životní situace
 • lidem, kteří nemohou s pomocí rodiny nebo terénních služeb zůstat doma ve svém přirozeném prostředí
 • lidem, kteří nejsou mladší než 65 let.

Službu nemůžeme poskytnout, pokud:

 • Nemáme volné místo (kapacita Domova se zvláštním režimem je 40 míst)
 • Zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme
 • Žadateli o službu jsme dali výpověď ze služby v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o službu
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje intenzivní zdravotnickou péči ve zdravotnickém zařízení
 • Senior má akutní infekční nemoc.

Celý veřejný závazek Domova se zvláštním režimem

Materiální a technické vybavení služeb Domova

Nabídka aktivit pro uživatele

Ceník