Kdo jsme

Jsme registrovaná sociální služba podle  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zřízená Diecézní charitou Brno.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním postižením, s autismem a s kombinovaným postižením se střední až vysokou mírou podpory, starší 18 let.

Netvoří ji lidé s pouze sluchovým, zrakovým a tělesným postižením a s psychiatrickým onemocněním, lidé vyžadující 24 - hodinovou ošetřovatelskou či lékařskou péči a lidé ohrožující sebe nebo své okolí. 

 

Co je cílem naší služby?

Cílem služeb Effety je vytvoření stabilního a podnětného prostředí schopného poskytovat řízenou podporu s co největší mírou individualizace a přizpůsobování se potřebám uživatelů. Cílem této snahy je uživatel, který:

 • udržuje a rozvíjí úroveň svých znalostí, dovedností a návyků
 • snižuje svou závislost na okolí, učí se být samostatný, samostatně se rozhodovat a uplatňovat svá práva
 • rozvíjí své komunikační dovednosti, sociální vztahy a orientaci v běžném prostředí
 • zvládá strukturalizaci dne a aktivní trávení času
 • rozvíjí pracovní dovednosti a návyky a činnosti potřebné pro běžný život
 • nachází v Effetě zázemí a podmínky ke splnění kritérií kvality života člověka s postižením.

 

Co vám nabízíme?

 • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování. 
 • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, kavárny).
 • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
 • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání a pohybu
 • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
 • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (petangue, bowling)
 • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání.
 • Fakultativní služba  - doprava uživatelů do stacionáře, canisterapie

 

Jaká je cena služby zjistíte v našem Ceníku?

 

Jaké jsou zásady naší služby?

 • Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost.
 • Hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů.
 • Respektujeme právo uživatelů na volbu.
 • Zachováváme důstojnost uživatelů.
 • Respektujeme individuální potřeby uživatelů.
 • Posilujeme sebevědomí uživatelů.
 • Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení.
 • Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb. 

 
Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí-pátek   6.30-16.00 hod.

 

Kde působíme?

Brno