Kdo jsme

Odbor Služby Brno je součástí neziskové církevní organizace Diecézní charita Brno. Ta je zřízena biskupem brněnským jako veřejné sdružení křesťanů jednající jménem Římskokatolické církve v duchovní, sociální a zdravotnické oblasti. Působí na území brněnského děkanství. Jejím posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Působí v oblasti sociálních služeb, zdravotní péče a tuzemské i zahraniční humanitární pomoci. Ve své činnosti vychází z křesťanských hodnot a klade důraz na profesionální přístup při zachování všech principů lidskosti. Činnost Charity je konkrétním vyjádřením víry a zpřítomněním Božího milosrdenství ve světě.

 

  

 Svatý Vincent de Paul, patron Charity

  Svatý Vincent de Paul žil v letech 1581-1660. Původem byl z francouzského venkova a zemřel v Paříži. Stal se zakladatelem Misijní společnosti svatého Vincenta de Paul a Dcer křesťanské lásky. Odkaz jeho života vedl k založení mnoha dalších misijně – charitativních  společenství, která vytvářejí Vincentskou rodinu. Je zakladatelem organizované a moderní charity.

  Narodil se v gaskoňské selské rodině v Pouy v jihozápadní Francii. Vzdělání mu poskytli františkáni, potom studoval na univerzitě v Toulouse. V devatenácti letech byl vysvěcen na kněze. Pod vlivem pozdějšího kardinála Pierra de Bérulle a na základě poznatků ze služby v chudých farnostech se rozhodl zasvětit celý svůj život chudým. Organizoval ty, kteří se zabývali dobročinnou prací a roku 1625 založil v Paříži kongregaci kněží, kteří se měli věnovat misijní práci.

  Společnosti založené sv. Vincentem byly odpovědí na zjevné potřeby doby. Nebylo trpícího, kterého by sv. Vincent nevyhledal, aby mu poskytl pomoc a útěchu. Pečoval o chudé po stránce materiální i duchovní a ke každému činu přistupoval s pokorou a vírou. Základem spirituality sv. Vincenta je myšlenka, že lidé jsou za sebe navzájem odpovědní. Nejdeme k Bohu bezprostředně. Cesta k němu vede skrze bližního. Lidé jsou vnitřně spojeni v Kristu. Člověk, který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít všem ostatním. Svým hlubokým pohledem zachytil Kristovu přítomnost v chudých a potřebných. Učí nás přijímat druhé lidi takové, jací jsou ve skutečnosti a vytvářet s nimi opravdové mezilidské vztahy. 

  Svatý Vincent de Paul zemřel téměř osmdesátiletý. Svatořečen byl 16. června 1737 papežem Klementem XII. a roku 1885 ho Lev XIII. prohlásil patronem všech katolických charitativních společností. Jeho svátek slavíme 27. září.

 

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Z historie charitativní služby

Novodobé dějiny Charity na Moravě

 

Motto: „Miluj svého bližního jako sám sebe.
(Mt 22,39)