Novodobé dějiny Charity na Moravě

 

 • Na začátku organizované charitní činnosti na Moravě stáli olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan, kaplan na Svatém Kopečku u Olomouce P. Ludvík Antonín Bláha a katecheta v Hranicích na Moravě P. Jan Stavěl.
 • V létě 1921 vytyčil P. Bláha na Velehradském setkání hlavní body organizace Charity na Moravě a v celé ČSR. Na základě toho byl jmenován arcibiskupem Stojanem do funkce prvního ředitele Charity pro olomouckou arcidiecézi.
 • 7. února 1922 byl v Olomouci ustaven Svaz charity a 14. března téhož roku vznikl v Brně diecézní Svaz charity.
 • Vedle řeholních a dobročinných ústavů byly členy Svazu charity i spolky, jejichž posláním byla charitativní činnost. Ve farnostech se zakládali odbory Charit pod názvem Ludmila. Svůj vztah ke Svazu charity měly tyto odbory deklarovaný ve stanovách.
 • V mimoústavní péči organizovala Charita v každém okrese i v každé farnosti ošetřovatelskou a zdravotní službu v rodinách chudých, kterou vykonávala zcela bezplatně. K této službě školila ošetřovatelky v soukromých dvouletých řádových ošetřovatelských školách určených i pro veřejnost.
 • V období 2. světové války byla činnost Charity omezena na provoz ústavů.
 • Po válce se Charita stala nejvyhledávanějším místem pro pomoc válkou postiženého obyvatelstva. V roce 1948 v ní bylo sdruženo přes pět set zdravotnických a sociálních ústavů a zařízení. S nástupem socialismu však byla její činnost opět podstatně omezena.
 • V roce 1988 založil pražský arcibiskup František kardinál Tomášek v souvislosti se zemětřesením v Arménii Výbor křesťanské pomoci. Postupně vznikaly podobné výbory v některých farnostech na území celé republiky.
 • V roce 1990 olomoucký arcibiskup František Vaňák obnovil Arcidiecézní charitu Olomouc a 1. ledna 1997 ostravsko – opavský biskup František Václav Lobkowicz založil Diecézní charitu ostravsko – opavskou.
 • V brněnské diecézi začala působit od roku 1991 střediska ošetřovatelské služby v domácnostech, která postupně přešla pod správu oblastních charit.
 • V roce 1992 obnovil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle Diecézní charitu Brno. Postupně vznikaly jednotlivé oblastní charity. V témže roce vznikly oblastní charity v Blansku, Brně, Břeclavi, Hodoníně, Jihlavě a Třebíči. Další oblastní charity byly založeny v následujícím roce. Souběžně s nimi vznikaly rovněž farní charity, které se často transformovaly z Výborů křesťanské pomoci. Roku 2007 se Charita v brněnské diecézi rozrostla o Oblastní charity Tišnov a Rajhrad.

 

Zdroje:

Z historie Charity na Moravě

Novodobá historie Diecézní charity Brno