Krizová opatření

Důležitá aktuální opatření, která upravují poskytování sociálních služeb:

Návštěvy v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem

Mimořádné opatření pro návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb, upravuje návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Návštěvy lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Tyto návštěvy musejí používat respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy a dodržovat další režimová opatření poskytovatele služby.

Klikni pro podrobné informace o návštěvním režimu v Domově pokojného stáří Kamenná

 

Vycházky uživatelů vybraných zařízení - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

Mimořádné opatření upravuje podmínky vycházek uživatelů tak, aby v případě vycházky uživatele mimo areál byly dodrženy následující podmínky: 

1. uživatel bezprostředně po návratu z vycházky bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky podstoupí první antigenní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Návštěvy v ostatních pobytových službách

V ostatních pobytových službách (mimo chráněná bydlení) se mimořádným opatřením ze dne 1. 9. 2020 omezují návštěvy klientů v těchto zařízeních (návštěvy musí být dotazovány na symptomy onemocnění Covid-19, je omezen počet návštěvníků u 1 klienta, jsou zavedena zvýšená hygienická opatření atd.).