Poskytované služby 

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů dle Vyhlášky 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

 

c) pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití,

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.