Poslání

Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytová sociální služba zřízená Diecézní charitou Brno. Její poslání vychází z obecného poslání charitních služeb, jímž je služba milosrdné lásky bližním v nouzi, zejména v oblastech, kde chybí nebo je nedostačující.
Usilujeme o vytvoření podmínek k důstojnému životu lidí s mentálním postižením a autismem a o maximální míru jejich začlenění do společnosti v městě Brně. Podpora individuálních potřeb uživatelů vede k umožnění běžného způsobu života s ohledem na stupeň postižení.

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním postižením a autismem závislí v uspokojování základních životních potřeb na podpoře a pomoci jiné osoby, navštěvující zaměstnání nebo denní stacionář.

Dospělí lidé s mentálním postižením a autismem závislí v uspokojování základních životních potřeb na podpoře a pomoci jiné osoby, navštěvující zaměstnání nebo denní stacionář.

Nepřijímáme osoby:

 • s duševní nemocí nebo sexuální deviací
 • se závažným agresivním chováním
 • které potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči
 • matky s dětmi a těhotné ženy
 • závislé na návykových látkách.

Cíle

 • Pomoc a podpora při zvládání běžných každodenních úkonů péče o sebe a svou domácnost
 • Zajištění ubytování v zástavbě města Brna
 • Podpora kontaktu se společenským prostředím
 • Podpora a udržování mezilidských vztahů a kontaktu s rodinou
 • Podpora využívání veřejně dostupných služeb
 • Podpora rozvoje pracovních dovedností a návyků, pomoc při hledání zaměstnání
 • Podpora při využívání a naplňování volného času uživatelů služby.
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Principy služby

 • Respektování člověka v jeho důstojnosti
 • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
 • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
 • Individuální přístup
 • Respektování názoru uživatele
 • Respektování soukromí a intimity
 • Pozitivní motivace