Poslání a služba

 

Poslání

Azylový dům je zařízení Oblastní charity Brno, které nabízí sociální pobytovou službu lidem bez domova, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Poskytovaná služba spočívá v zajištění dočasného ubytování, v sociálním poradenství, v posílení psychické soběstačnosti, a v sociálně – integračních aktivitách. Pomoc, motivace a podpora, kterou azylový dům svým uživatelům poskytuje, vychází z jejich individuálních potřeb a slouží rozvoji a posílení jejich motivace a soběstačnosti, aby se mohli opět zapojit do běžného způsobu života. 


Cíle:

Cílem služby azylového domu je uživatel(ka), který jejím prostřednictvím:

 • nalezne podporu k vystoupení z pasivity a ztráty vlastní hodnoty a úcty k sobě i k druhým
 • orientuje se ve své situaci a získá motivaci, informace a aktivitu k vyřešení svých problémů
 • zanechá rizikového, konfliktního a pasivního způsobu života bez přístřeší
 • zvýšením samostatnosti se přiblíží k uskutečnění svých osobních cílů a priorit
 • obnoví svou schopnost využívat dostupných služeb a zdrojů
 • navrátí se anebo alespoň přiblíží k návratu do běžného způsobu života.

 

Cílová skupina:

Služby azylového domu jsou určeny mužům a ženám starším 18 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, a chtějí tuto situaci řešit. Touto nepříznivou sociální situací může být zejména ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, a propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení či ústavní péče.

Služby AD nemohou využívat osoby, které nejsou soběstačné v základních životních úkonech a mají takové zdravotní postižení, které vyžaduje umístění ve specializovaném zařízení. 


Principy služby:

 • Individualizace podpory
 • Respektování volby a soukromí uživatelů
 • Rovnost a nestrannost
 • Přizpůsobování služby potřebám uživatelů
 • Ochrana důvěrných informací o uživatelích.

 


Logo OPZ barevné