Informace o službě

Poslání

Posláním NDC je poskytnout pomoc, podporu a motivaci ke zlepšení své sociální situace osobám bez přístřeší, a tím napomáhat jejich začleňování do společnosti.

Cílová skupina

Službu poskytujeme mužům i ženám starším 18 let, kteří: 

 • jsou bez přístřeší, 
 • jsou akutně ohroženi ztrátou bydlení, 
 • žijí v nevyhovujícím bydlení, kde nemohou uspokojovat základní životní potřeby

a současně si vlastními silami nejsou schopni zajistit vhodné bydlení.

Cíle služby

Cílem je klient, který: 

 • využil možnosti zabezpečení v oblasti základních životních potřeb (osobní hygieny, stravy, ošacení, odpočinku, apod.).
 • je informovaný o dalších možnostech pomoci
 • je motivovaný ke zlepšení své sociální situace
 • kterému byla poskytnuta konkrétní pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. hledání práce, bydlení, vyřízení osobních dokladů, dávek hmotné nouze, vyhledání lékařské péče atp.)
 • kterému byla poskytnuta pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Lidem v akutní nepříznivé sociální situaci, kteří se na nás obrátí, pomáháme:

 • poskytnutím jednoduchého jídla
 • možností osobní hygieny (osprchování, oholení)
 • ošacením a obutím
 • odpočinkem (denní tisk)
 • sociálním poradenstvím
 • podporou pro posílení psychické soběstačnosti při řešení krizové situace
 • podporou pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
 • pomocí při vyřizování dokladů a jednáních na úřadech
 • pomocí při zajišťování ubytování
 • pomocí při hledání práce prostřednictvím internetu
 • zasíláním oblečení a osobní hygieny do nápravných zařízení 

Zásady služby

 • Proaktivní přístup – snažíme se aktivně nabízet klientům pomoc s řešením jejich situace a podnítit u klienta snahu k zlepšení své situace. Pomoc individuálně přizpůsobujeme potřebám a osobnosti každého klienta. Podporujeme samostatnost klienta tak, aby se nestal závislý na naší službě
 • Respekt k osobnosti klienta a jeho volbě – u každého klienta respektujeme jeho jedinečnost, získané životní zkušenosti, názory a přesvědčení. Klientovi pomáháme hledat vhodné řešení jeho situace a vedeme ho k samostatnému informovanému rozhodnutí s tím, že odpovědnost za rozhodnutí si nese sám. Klient má možnost rozhodnout se, zda chce ve spolupráci pokračovat, nebo chce poskytování služby odmítnout či přerušit.
 • Dodržování práv klienta – dodržujeme mlčenlivost, chráníme důvěrnost získaných informací, jednáme vždy v zájmu klienta s ohledem na jeho důstojnost. Naše služby poskytujeme bez ohledu k místu trvalého pobytu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, politickým názorům, náboženskému či jinému přesvědčení
 • Profesionalita a odbornost – službu poskytují pracovníci s odborným vzděláním, kteří si svou kvalifikaci stále prohlubují prostřednictvím odborných kurzů, seminářů a konferencí

Podmínky pro uplatňování své vlastní vůle při řešení své nepříznivé sociální situace: 

Klient vstupuje do naší služby dobrovolně. Sám rozhoduje o tom, které z nabídnutých služeb využije, nakolik bude aktivně spolupracovat a jaké cíle si stanoví. Službu může kdykoliv z vlastní vůle ukončit.

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Více informací zde