Informace o službě

Poslání

Posláním Terénní služby sv. Františka je nabízet svým klientům podporu či pomoc v jejich obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení, společně hledat řešení a tím usilovat o snižování dopadů a rizik s tímto nepříznivým stavem spojených.

Komu je služba určena

Služba je určena lidem ve věku od 18 let, kteří se zdržují v Brně, jsou bez domova nebo mají bydlení nejisté či nevyhovující a sami nejsou schopni tuto situaci účinně řešit.

Cíle služby

Cílem Terénní služby sv. Františka je klient, který:

 • má informace o tom, jak řešit svoji nepříznivou situaci
 • má navázané dobré rodinné a jiné mezilidské vztahy
 • má vyřízené osobní doklady
 • má zajištěný přístup ke zdravotní péči
 • má zajištěný stabilní finanční příjem
 • má zajištěno bydlení

Způsoby pomoci, které služba nabízí

 • sociální poradenství 
 • vyřizování dokladů 
 • vyplňování a podávání žádostí 
 • doprovody a jednání s úřady a lékařskými institucemi 
 • zprostředkování ubytování, zaměstnání 
 • zprostředkování kontaktu s rodinou 
 • zkontaktování s dalšími službami  

Služba svou činnost poskytuje v souladu s Regionální kartou JMK a pokrývá tak všechny relevantní oblasti potřeb.

Více informací zde

Místní a časová dostupnost služby

Okamžitá kapacita služby jsou 3 osoby.

Služba je poskytována v pracovní dny, v čase 8–16 hodin. V naléhavé situaci či dle vhodnosti je možné domluvit se i na čas mimo toto rozmezí. Pracovníci se pohybují v ulicích města Brna, zejména ve vyloučených lokalitách. Kontaktní místnost a zároveň zázemí pracovníků služby je na Bratislavské 58 v Brně.

Zásady poskytované služby

 • Službu poskytujeme bezplatně.
 • Respektujeme jedinečnost každého člověka a jeho důstojnost: Služba je poskytována všem lidem bez rozdílu etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, názorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc je poskytována bez předpojatosti a zaujatosti.
 • Klademe důraz na aktivní přístup klienta a jeho samostatnost při řešení své nepříznivé situace: Klient je veden k tomu, aby svou nepříznivou sociální situaci řešil aktivně. Podpora je poskytována takovým způsobem, aby klient během jednotlivých kroků spolupráce jednal co možná nejvíce samostatně.
 • Důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody: Pracovníci při svém jednání dodržují vnitřní pravidla služby, spolu s etickými kodexy a Listinou základních práv a svobod.
 • Zaručujeme kvalitu a profesionalitu služby.

Dokumenty ke stažení